Κόστος ελλιμενισμού
Kαιρός
Virtual Tour

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. είναι η εταιρεία ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου.

Πολιτική και στόχος της LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. είναι να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες τους, με τρόπο αποδοτικό και προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον.

Η Εταιρεία είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά στο κοινό ενδιαφέρον σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό και τις επενέργειές του στο περιβάλλον και κρίνει ότι η ασφάλεια εν πλω ή στο χερσαίο τμήμα, η πρόληψη ατυχημάτων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος είναι απόλυτες προϋποθέσεις της ποιότητας και γι’ αυτό και θα τους δοθεί μέγιστη προτεραιότητα.
Με στόχο την συνεχή βελτίωση, την ανάπτυξη των λειτουργιών της και την ικανοποίηση των πελατών της και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα δυναμικό, περιεκτικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος και δεσμεύεται:

Στην βέλτιστη ανταπόκριση στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των πελατών, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από τον σαφή και συνεχή προσδιορισμό των αναγκών τους Στη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από προγραμματισμένους και συνεχείς απολογισμούς Στην επικέντρωση στις διεργασίες και όχι απλά στις διαδικασίες Στη συνεχή αξιοποίηση του συστήματος, έτσι ώστε τα στοιχεία που συλλέγονται να αξιοποιούνται διαρκώς μέσω δεικτών
Στη πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές της Στην ενθάρρυνση για την αναβάθμιση των εργαζομένων, την εκπαίδευσή τους σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος με στόχο την πλήρη ετοιμότητά τους και την άμεση ανταπόκρισή τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στην επικοινωνία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του ρόλου και της συμβολής της μαρίνας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα Στην καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει ή/ και να εξαλείψει στο μέτρο του λογικά εφικτού, τους τυχόν κινδύνους που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων της, στη συνέχιση των διαδικασιών της, στην ασφάλεια τρίτων ή σε συνδυασμό των παραπάνω, διατηρώντας τους αναγνωρισμένους λειτουργικούς κινδύνους υπό πλήρη έλεγχο και εφαρμόζοντας συστήματα για την έγκαιρη αναγνώριση νέων κινδύνων καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Προδιαγραφές Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας

Η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. θεωρεί ότι η τήρηση των προδιαγραφών αποτελεί στην πράξη μοχλό για την διαρκή βελτίωση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών λειτουργίας στη διάθεση υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. παρέχει την πλήρη υποστήριξή της και δίνει μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την εφαρμογή των προδιαγραφών του, για τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και για τη συνεχή βελτίωση.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οφείλουν να συμμορφωθούν ενεργά με την παρούσα πολιτική.
EL