Κόστος ελλιμενισμού
Kαιρός
Virtual Tour

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική της LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. είναι να διασφαλίζει και να παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της (πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, εργολάβοι, συνεργάτες, γειτονικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε πιστεύει ότι μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας στις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της, θα ελαχιστοποιήσει ή και εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους ατυχημάτων και ασθενειών και θα ενισχύσει τη συνεργασία με το σύνολο των εργαζομένων της με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. .
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. δεσμεύεται:

Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 μέσα από το οποίο επιδιώκει να αναγνωρίζει όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και να καθιερώνει μέτρα για την εξάλειψη, μείωση ή τον έλεγχό τους. Στην παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη εργατικών τραυματισμών και ασθενειών. Στην κατάλληλη διαχείριση των απειλών και των ευκαιριών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Στην δημιουργία του πλαισίου για τον καθορισμό των στόχων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους. Στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις άλλες απαιτήσεις Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που έχουν εφαρμογή στο πεδίο δραστηριοποίησής της.
Στη μείωση της διακινδύνευσης ή/και στην εξάλειψη των κινδύνων όπου αυτό είναι εφικτό. Στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 και των επιδόσεων στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Στην υποστήριξη μηχανισμών διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων από το σύνολο των επιπέδων της οργανωτικής δομής της εταιρίας. Στην εξασφάλιση της επαρκούς εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Στην επαρκή και συνεχή εκπαίδευση/ ενημέρωση των εργαζομένων της μέσω σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών εργασίας σε γενικά και ειδικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018. Στη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Υγείας & Ασφάλειας και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.
Η πολιτική της LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, καθώς και για κάθε πελάτη, επισκέπτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
EL